KALeKA, Ariadne, LP 2011

List of pieces:
1.  Thezeus
2.  Andromeda
3.  Megare
4.  Meleager
5.  AriadnePersonel:
Roman Bromboszcz
Tomasz Misiak